Coaching

Coachen van beroepskrachten draagt bij aan hun ontwikkeling en aan het resultaat van hun werk. Zij kunnen daardoor in toenemende mate zelfsturend zijn: zelf eigenaar zijn van hun leerproces en van het resultaat van hun werk. En u begrijpt, dat als je eigenaar bent, heb je onder andere grip, kun je sturen en voel je je geen slachtoffer. Dit genereert energie.

Coaching is geen doel op zich. Het is een middel dat wordt ingezet om de beroepskracht of het team in staat te stellen om te leren over het eigen werk of de samenwerking. Alleen al daardoor wordt het resultaat van het werk beïnvloed. Daarnaast is coaching bedoeld om de ander(en) te bewegen zich te verbinden met het resultaat van het (eigen) werk: welk resultaat is nodig, wat wil ik en wat kan ik?!

Door coaching zijn mensen in staat het beste uit zichzelf vrij te maken, waarbij coaching een faciliterende functie heeft. Daarbij is van belang, dat er zicht komt op datgene wat belemmert in dat gedrag. Meestal ‘weten gecoachten wel hoe het moet’, maar lukt het niet om dat in praktijk te brengen. De gecoachte(n) leert in de coaching te kijken naar hoe ze zichzelf klem zetten. Bij teams richt de coach zich op de interactie tussen teamleden: hoe houdt het team met deze interactie haar probleem zelf in stand? Welke onderliggende opvattingen en overtuigingen zijn belemmerend in het laten zien van het gewenste gedrag? De gecoachte(n)  gaat de patronen herkennen, die ze zelf in stand houdt. De coaching is erop gericht in de praktijk te oefenen met ander gedrag en het effect daarvan te bespreken.

Supervisie 

Supervisie wordt meestal individueel of in kleine groepjes van max. drie deelnemers gegeven. Tijdens de supervisie staat het leren over jezelf in relatie tot het beroepsmatig functioneren op de voorgrond. De integratie van denken, voelen en handelen bij de uitoefening van het beroep, vergt meer zelfonderzoek alvorens de gewenste verandering  in gang gezet kan worden. De supervisor is hierbij behulpzaam.

Training

De trainingen bieden deelnemers de mogelijkheid om hun vaardigheden in de volgende gebieden te ontwikkelen: coaching, communicatie, management en intervisie. 
De trainer is een coach die in haar aanpak de principes van coaching laat zien: horen en voelen. Zij is er op gericht beweging te creëren in de groep en in de deelnemers. Er wordt veel mogelijkheid geboden om te oefenen en van de feedback te leren.

Intervisie

Over intervisie bestaan veel verschillende beelden. Coaching & Meer gaat uit van het beeld dat intervisie is bedoeld om te leren over je eigen aanpak als professionele beroepsbeoefenaar. Dit leren wordt gedaan aan de hand van situaties die zich in het werk  voordoen. Om het leerproces goed te faciliteren is het belangrijk dat een intervisiegroep is samengesteld uit mensen met een gelijke functie. Als mensen in het dagelijks werk ook heel nauw samenwerken, vergt dit afstemming.

Bij intervisie wordt een werksituatie voorgelegd aan de collega’s, met de bedoeling dat de inbrenger wordt gestimuleerd om na te denken over de onderliggende denk- en werkpatronen, veel voorkomende valkuilen en het eigen gedrag. De inbrenger kan zo het probleem analyseren en zo mogelijk worden geadviseerd over ander of nieuw gedrag.

Een intervisiegroep werkt in principe zonder externe begeleider. In de praktijk blijkt dit goed te werken, mits de groep een goede start maakt. Daarom wordt een combinatie van training en begeleiding aangeboden, zodat een intervisiegroep haar competenties voor intervisie (reflectie, communicatie en het vermogen om methodisch naar eigen werkvragen te kijken) heeft ontwikkeld. Dit is een goede basis om zelfstandig verder te werken. fffffffffffffff